Yrityksen vastuullisuus ulottuu lajittelupistettä pidemmälle

Vastuullisuus näkyy tänä päivänä monen yrityksen arvoissa ja toimintaperiaatteissa. Yritysvastuuta edellytetään niin itse toiminnan kuin sijoittajienkin näkökulmasta. Eri osa-alueisiin panostamalla yrityksen kilpailuetua voi myös kasvattaa merkittävästi. Yrityksen vastuullisuus voi olla ratkaiseva tekijä kumppanivalinnoissa ja asiakkaan ostopäätöksessä. Lisäksi vastuullisuuden merkitys näkyy myös työnantajamarkkinoilla.

Vastuullisuutta on totuttu usein tarkastelemaan ympäristövastuullisuuden kautta, mutta vastuullisuudessa ei ole kyse yksin vihreämmistä valinnoista. Yrityksen vastuullisuuteen kuuluu useita eri osa-alueita, joiden mittakaava voi ulottua jätteiden lajittelupisteeltä aina globaalien ongelmien ratkaisuun saakka.

Ympäristövastuullisuuden ohella vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Jotta nämä ovat toteutettavissa, tulee myös yrityksen taloudellisten edellytysten olla kunnossa.

Taloudellinen, ympäristö-, yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu – mistä näissä on kyse?

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa rehtiä ja kannattavaa liiketoimintaa. Kun yrityksen taloudellinen suorituskyky on kunnossa, mahdollistaa se myös muiden vastuullisuuden osa-alueiden huomioimisen – suunnittelusta panostuksiin ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Ajan saatossa järkevät vastuulliset valinnat tuovat tuottoa ja maksavat itsensä takaisin.

Ympäristövastuun tavoitteena on vähentää yrityksen toiminnasta aiheutuvaa ympäristörasitusta ja -vaikutuksia. Toimet määritellään ympäristöohjelmassa, jonka tavoitteita voivat olla esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen työskentely tai luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Yhteiskuntavastuu piirtää laajempaa kuvaa lakien ja säädösten mukaisesta toiminnasta, joka ulottuu veronmaksusta harmaan talouden torjuntaan. Yritykset kantavat yhteiskuntavastuutaan esimerkiksi luomalla työpaikkoja ja huolehtimalla työntekijöistään. LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kohdalla vastuullisuutta luo myös tärkeiden ympäristöjen, kuten kotien ja työtilojen luominen.

Sosiaalinen vastuullisuus tuo liiketoimintaan merkityksellisyyttä. Siihen kuuluu yhteisöstä huolehtiminen ja kaikkien yhdenvertainen kohtelu. Sosiaalisesti vastuullinen yritys pitää kiinni työnantajavelvoitteistaan, eli huolehtii työntekijöiden oikeuksista.

Hyvä hallinnointitapa ottaa huomioon omistajien oikeudet sekä tasapuolisen kohtelun. Hyvän hallinnointitavan mukainen raportointi on oikea-aikaista, tarkkaa ja avointa. Lisäksi hyvään hallinnointitapaan kuuluvat muun muassa riskienhallinta, sekä lakien ja määräysten noudattaminen.

Toimitilat edustavat yrityksen arvoja

Toimitilat ovat kiinteä osa monen yrityksen toimintaa. Toimitilojen tyyli ja sijainti vaikuttavat yrityksen brändimielikuvaan sekä houkuttavuuteen. Ne voivat myös olla konkreettinen teko kohti vastuullisempia valintoja ja arvopohjaista toimintaa.

Energiatehokkuuden parantaminen oli kiinteistöalalla ensimmäinen sysäys kohti vastuullisuutta. Sitä seurasi ajanjakso, jolloin keskipisteeseen siirtyivät energiatehokkuuden lisäksi olosuhteet ja puitteet. Viime vuosina kokonaisvaltainen vastuullisuus on noussut aikaisempaa merkityksellisempään rooliin.

Kansainvälisesti toimiville suurille yrityksille toimitilojen vastuullisuus on edellytys jo tilojen valintavaiheessa. Suomen kaltaisilla kehittyneillä markkinoilla vastuullisuudessa ollaan kansainvälisesti tarkasteltuna jo valmiiksi hyvällä tasolla – erityisesti energiatehokkuuden suhteen. Maamme lainsäädäntö ohjaa yrityksiä kokonaisuutena vastuulliseen toimintaan, hyvänä esimerkkinä energiatehokkaat toimitilat.

Vastuullisten tilojen resepti

Sosiaalinen vastuullisuus toteutuu henkilöstöstä huolehtimisen kautta. Tilojen kohdalla tämä tarkoittaa puhdasta ja turvallista tilaa, jossa jokainen kokee olonsa mukavaksi ja työtään tukevaksi.

Yhteiskuntavastuullinen yritys harjoittaa yritystoimintaa, jota ohjaavat lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset ja suositukset. Yhteiskunnallista vastuullisuutta yritys voi toteuttaa tilojen kautta esimerkiksi vaikuttamalla omistajana ympäristön kaupunkikehitykseen ja tuleviin hankkeisiin.

Yksi selkeä kiinteistöjen ympäristövastuullisuuden mittari on ympäristösertifikaatti. Sertifikaatti todentaa, että kiinteistö toimii energiatehokkaasti ja toimintamallit huomioivat ympäristön. Tämä edesauttaa hallitsemaan kiinteistön käyttö- ja ylläpitokulujen kehittymistä. Ympäristösertifiointi ohjaa lisäksi muun muassa kiinteistön siivouksessa käytettävien aineiden valintaa, jätehuoltoa sekä valaistus- ja ilmanvaihtoratkaisuja ja ottaa huomioon kiinteistön saavutettavuuden julkisilla ja kevyen liikenteen kulkuneuvoilla. Kansainvälisesti tunnetuin ympäristösertifikaatti on Yhdysvalloista lähtöisin oleva LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Sertifikaattia tai ei, vastuullisuus edellyttää toteutuakseen ennakoivaa ja aktiivista kiinteistönhoitoa. Kun tietoa energiankulutuksesta ja jätteiden lajittelusta jaetaan vuokralaisten kesken, voivat he halutessaan hyödyntää aineistoa myös omassa vastuullisuusraportoinnissaan. Tämä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä, sekä mahdollistaa arvoista viestimisen.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito tukee vuokralaisten vastuullisuustavoitteita

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon liiketoiminnassa vastuullisuus on ollut keskiössä jo pitkään. Yhtiö on ollut yksi ensimmäisistä kiinteistösijoittajista, joka on sitoutunut kiinteistöalan energiatehokkuustavoitteisiin jo ensimmäisistä energiatehokkuussopimuskausista alkaen. Pitkäjänteinen työ energiatehokkuuden parantamiseksi on vähentänyt ympäristöpäästöjä sekä parantanut tuottavuutta. Yhtiön yhteiskunnallisesta vastuullisuudesta kertoo myös Suomen kiinteistömarkkinoille sijoittaminen.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito tukee osaltaan myös vuokralaisen vastuullisuustavoitteita sekä investoinnein että talon sisältä löytyvän asiantuntijuuden kautta. Yhtiön hartiat ovat leveät, joten se pystyy pitämään kiinni sovitusta ja toteuttamaan kiinteistönhoidossa vuokralaisen tavoitteita edistäviä toimenpiteitä.

Vuokranantaja toimii asiakkaalle arvon tuottajana ja asiakasyrityksen arvoista kumpuavien tarpeiden mahdollistajana. Kun vuokranantaja on jo alusta asti kuuntelemassa asiakkaan tarpeita ja ymmärtää asiakasyritykselle parhaiten sopivat puitteet, on tilat jo valintavaiheesta saakka mietitty vastuullisia periaatteita noudattaen.

Jaa artikkeli: